Advies van het advocatenkantoor

Hallo allemaal,

Hierbij een uiteenzetting van het verkregen advies van het advocatenkantoor dat wij geconsulteerd hebben op vrijdag 16 december 2016.

1) Aangaande de levensvatbaarheid van onze vzw:
Eenvoudig gezegd kan men ons niet verbieden om dampers hun ervaringen te delen, kan men ons niet verbieden om publicaties te maken zolang deze niet geafficheerd zijn in openbare ruimtes en geen wetenschappelijke noch journalistieke gegevens bevat. Onze flyers die zich in de shops bevinden en onze pagina’s die enkel door middel van een abonnement raadpleegbaar zijn zullen ten aller tijde wettelijk zijn. Het is ons verboden om aan ongevraagde promotie te doen ten behoeve van commerciële doeleinden.

Bonus : wat de mogelijkheid om te laten testen in de winkels betreft, zelfs door ervan uit te gaan dat het verbod op reclame ook voor elektronische sigaretten geldt, staat er nergens in het artikel 7 dat zulke tests uitgezonderd kunnen worden.
Aan de verkopers om hiervan gebruik te maken…. 😉

Afgaande op het artikel 7, §2bis,2°,3e streep zien we niet in waarom testen in een winkel en enkel in deze ruimte als illegaal aanzien kunnen worden.

2) Vrijheid van consumptie :
De Belgische staat ageert volledig legaal wat het verbod op verkoop op afstand betreft. Dit dankzij de Europese definities hieromtrent. Aangezien de aankoop niet verboden is kunnen we als consumenten hier niet veel aan doen. We hebben bijvoorbeeld het recht om aankopen in China of Malta te doen voor zover deze landen geen overeenkomst hebben met België. En aangezien de consument niet geviseerd wordt zou hij hier dus niet voor vervolgd mogen worden. Materiaal dat geen risico’s inhoudt zou volgens onze raadgever ook niet aangegeven moeten worden.

Dus, om op basis van de vrijheid van consumenten iets te kunnen doen zouden we de tpd2 op Europees niveau moeten aanvechten. Indien men kan aantonen dat het gebruikte materiaal ongevaarlijk is, dan zou de verplichte registratie onrechtmatig kunnen zijn.
Dit is voer voor fabrikanten en invoerders… 😉

3 ) <> dissociatie van het dampen tov tabak :
Het is duidelijk dat elektronische sigaretten in België bijna even restrictief worden onderworpen als tabak. Dit is, volgens de interpretatie van het hof van justitie, niet de assimilatie dat door de tpd gemaakt wordt maar duidelijk wel door de Belgische staat.

Om samen te vatten :

Alhoewel wij over weinig bewegingsruimte beschikken kunnen wij toch 2 invalshoeken bespelen in de vorm van de volgende vragen :

1. Trekt men de richtlijn (tpd) niet uit zijn context doordat de Belgische staat het dampen volledig onder de noemer van tabak zet door zich te schuilen achter enkele welgekozen vereisten van diezelfde richtlijn ?

2. Gaat de richtlijn zelf niet in tegen andere Europese charters door het feit dat zij dampen en roken onder 1 noemer te zetten waardoor bepaalde fundamentele vrijheden beperkt worden ?

Deze eerste stap heeft ons 5.473,23 euro gekost welke betaalbaar is binnen de 30 dagen.
Dit betekent dat de bankrekening van de vzw geplunderd achterblijven, zonder geld te hebben verspild.
De volgende stap dient voor 9 januari 2017 genomen worden en zal ongeveer 7.986 euro kosten.
Een derde stap naar het Hof van justitie van de Europese unie is eveneens mogelijk (indien nodig) en kost ons opnieuw 7.000 euro.

Een crowdfundingplatform is gelanceerd met als doel 7.000 euro op te halen. De rekensom is snel gemaakt : geen geld, geen procedure, jammer maar helaas.

CROWFUNDING

Nog een laatste punt, wij hebben geen enkele garantie om de procedure te winnen en het KB zal onverminderd in werking treden op 17 januari 2017. Er dient recht gesproken te worden over de grond van de zaak wat een lange en onzekere procedure betekent.

Dank aan zij die reeds hebben bijgedragen door middel van daden en/of giften.

Dank aan zij die de genomen stappen voorwaarts mogelijk maakte.

Het voltallig ubv-bdb team wenst u prettige eindejaarsfeesten toe Gelukkig Nieuwjaar !

paypal

Geef een reactie